Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR) – stan implementacji polityka energetycznaG. Oettinger: Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR) – stan implementacji Wykorzystanie niewykorzystanych środków w ramach EEPR. Wczorajsza Rada ds. energii – debatowała na temat przyszłej strategii energetycznej. W styczniu/lutym 2011r. Rada poświęci swoje posiedzenie polityce energetycznej. Katastrofa wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej była również tematem posiedzenia Rady ds. energetyki. Poprawa naszych struktur zabezpieczenia i optymalizacja. Jeśli chodzi o wykorzystanie środków niewykorzystanych (114mln. EUR) to KE przyjęła propozycję zmiany rozporządzenia i te niewykorzystane środki będą mogły zostać przeznaczone na inne cele przed upływem terminu ich wydatkowania. Priorytetem jest maksymalizacja efektywności energetycznej. Beneficjentami będą gminy, miasta i powiaty. Mamy zagwarantować i umożliwić jak najbardziej wydajne wykorzystanie środków. To rozporządzenie ma się również skupić na konkretnych instrumentach finansowania. EEPR powinien w pełni uwzględniać cały szereg środków, które tutaj przewidziano. Równowaga i rozplanowanie geograficzne rozłożenia tych projektów. 3,98 mld EUR to całe ramy finansowe mające na celu zmniejszenie skutków kryzysu finansowego – CCS, źródła odnawialne, efektywność energetyczna. Balcytis: gratuluję decyzji i działań idących w kierunku wspólnoty energetycznej i stworzenia wspólnotowego systemu energii, a także odejścia od izolacji poszczególnych regionów. Tu najważniejsza jest solidarność, bez której nie osiągniemy sukcesu.

Kolarska-Bobińska: powstają rozbieżności między stanowiskiem niektórych państw i PE, mam nadzieję, że nasze stanowisko uzyska poparcie. Jak wygląda finansowanie programu Nabucco –niektóre projekty mogą zostać nie zrealizowane.

Ek: potrzebne są projekty, które można zacząć już teraz. Potrzebne nam są szybko realizowane projekty tworzące sprawność energetyczną i nowe miejsca pracy.

Gierek: niezwykle dużą uwagę należy zwrócić na budownictwo i modernizację starych budynków. Efekty będą szybkie, podobnie jak wdrożenie, a jednocześnie zmniejszy to bezrobocie w regionach.

Rivasi: cieszę się, że akcent został położony na wydajność energetyczną. Jeśli chcemy osiągnąć obniżenie emisji CO2, to potrzeby są znacznie większe niż przeznaczone finansowanie. Może, więc należałoby zaangażować w to również prywatne banki.

Tikau: 114mln na podnoszenie efektywności energetycznej, to zdecydowanie za mało.

Oettinger: państwa dążenia idą w tą samą stronę, co moje i wszyscy wiemy, że 114mln to tylko kropla w morzu potrzeb. Jeżeli chodzi o okres składania wniosków o dofinansowanie to został on przedłużony do marca. Każde udostępnione euro będzie przeznaczone w zakresie finansowania efektywności energetycznej. W kwestii energii odnawialnej, przechowywania energii i infrastruktury to należy nadać tym projektom sens.

Polityka energetyczna

Polityka energetyczna

Chodzi tu o tworzenie techniki nowej generacji, czego nie da się zrobić w ciągu kilku miesięcy. Ten program ma na celu ożywienie koniunktury. Program musi zadziałać jak najszybciej, aby stworzyć nowe miejsca pracy i rozbudować nasz przemysł. Jakie cele energetyczne może rozwiązać sama Europa, a jakie nie. Rozmawiałem z ministrami Polski, Łotwy i Estonii. Bez tego programu to spotkanie byłoby bezprzedmiotowe. Dzięki temu możemy dążyć do solidarności i osiągnąć większą niezależność od Rosji. Jeśli chodzi o Nabucco to jestem ograniczonym optymistą. Jeśli chodzi o wydajność energetyczną budynków, to mamy największą rezerwę niezrealizowanych jeszcze możliwości poprawy wydajności energetycznej w tej kwestii.