Impuls ku rozwinięciumwspólnego rynku energii Polityka energetycznaWizyta komisarza G. Oettingera

Zaczynając od postanowień Rady z 04.02.2011 r. należy wykorzystać impuls ku rozwinięciu wspólnego rynku energii. Po 15 latach od uwolnienia rynku, jest zbyt mało przejrzystości i konkurencji. Przeforsowanie wspólnego rynku to priorytet. Kluczowo należy także potraktować zewnętrzny wymiar rynku energii. Wspólna zewnętrzna polityka energetyczna nie ma zastąpić polityk krajowych, ale je wzmocnić. Głównie chodzi o Europę Wschodnią, basen Morzą Kaspijskiego. Kolejną ważną kwestią jest energetyczna mapa drogowa 2050. Inwestorzy każdej dziedziny potrzebują bezpieczeństwa planowania i dokument ten powinien stanowić do tego podstawę. Test sytuacji stresowych elektrowni atomowych ma zostać przeprowadzony. Raport z kontroli wszystkich urządzeń atomowych będzie jeszcze przed świętami. Niezwykle ważna pozostaje kwestia infrastruktury. Rozbudowie infrastruktury przypisujemy bardzo duże znaczenie. Potrzebne jest jednak odpowiednie finansowanie.

P.Del Castillo: Czy inicjatywa dotycząca zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej zostanie przeprowadzona przez DG energii czy polityki zagranicznej. L. Kolarska-Bobińska: Po odrzuceniu rezolucji dotyczącej elektrowni w Japonii, wciąż istnieją szanse na zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego w UE. Kwestią nierozwiązaną pozostaje finansowanie infrastruktury w ramach funduszu spójności i utworzenie osobnego funduszu w tym celu.

N. Tzavela: Jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury, istnieją obligacje projektowe, które mogą zostać wykorzystane do finansowania.

A. Niebler: Śledząc debatę nad rezolucją o konsekwencjach wypadków w Fukushimie, widać, że istnieją potrzeby na zaostrzenie kryteriów bezpieczeństwa. W krajach członkowskich podejmowane są działania protekcjonistyczne, co skutecznie przeszkadza stworzeniu wspólnego rynku. Jakie działania przewiduje Komisja, aby zwalczyć krajowe monopole?

M. Carvalho: Dostawy LNG z Afryki są coraz istotniejsze dla Europy. Warto by też wspomnieć jak przebiegają projekty pilotażowe CCS i czy są jakieś problemy. R. Goebbels: Idea stworzenia mapy 2050 jest zupełnie bezcelowa i nieprzydatna merytorycznie. Technika czyni ogromne postępy, a przewidywanie i spekulowanie, co będzie w 2050 roku jest niemożliwe. Świat się zmienia błyskawicznie. Po Fukushimie widać jak szybko zmienia się nastawienie na energetykę jądrową. Niemcy postanowili wyłączyć z sieci kilka elektrowni atomowych i z eksportera stały się importerem energii elektrycznej, co powoduje problemy dla Europy. Jeśli lato będzie upalne, to w UE pojawią się trudności z zaopatrzeniem w energię. Komisja powinna się skupić na tym, co będzie się działo jutro, a nie za 50 lat.

Balcytis: Wdrożenie III pakietu energetycznego znacznie wpłynie na zwiększenie wydajności energetycznej. KE powinna zwiększyć naciski polityczne na tę kwestię. Obowiązek zagwarantowania rezerw gazu na 30 dni wymaga ogromnych nakładów.

R. Butikofer: Odnośnie kwestii importu energii poruszonej przez p. Goebbelsa, chciałabym wyjaśnić, iż w bilansie końcowym Niemcy pozostaną eksporterem prądu, a nie jego importerem. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to potrzebna jest jasna propozycja legislacyjna, która mogłaby zostać przyjęta za prezydencji duńskiej.

M. Matias: Jakie są możliwości jeśli chodzi o realizowanie testów w warunkach skrajnych – potrzebne są gwarancje, że zalecenia będą spełniane i reaktory działające nieodpowiednio będą musiały być zamykane. Jeśli efektywność energetyczna budynków ma być zrealizowana do 2014r. to przepisy muszą być dostosowane do istniejących budynków.

P. Toia: Rynek wewnętrzny nie działa odpowiednio. Należy się zastanowić jak go otworzyć skutecznie.

Enciou: Strategia i polityka UE są niezwykle istotne. Nie wiadomo jednak czy odpowiednie fundusze dla sektora energii odnawialnej zostaną udostępnione.

J.P. Audy: Jeśli chodzi o testy w skrajnych warunkach, KE powinna się oprzeć na krajowych ekspertach, krajach o najwyższych standardach atomowych.

R. Jordan Cizelj: Niezwykle ważną kwestią jest, jaki scenariusz dla redukcji emisji przewiduje KE w mapie drogowej 2050.  5/8Czy można znaleźć projekt, który będzie lepszy dla Europy niż Nabucco.

Andris Piebalgs, komisarz ds. energii – przedstawienie stanu realizacji planu naprawy gospodarczej w dziedzinie energii Plan odbudowy gospodarczej jest niezwykle ważny, szczególnie, aby zapewnić nam bezpieczeństwo dostaw gazu. Plan ten jest kamieniem milowym w Europie. Po raz pierwszy 4mld euro przeznacza się na plan rozbudowy infrastruktury energetycznej. W styczniu 2009r. złożono plan, a w maju wypracowano porozumienie z PE, Radą i KE. Chcemy przyczyniać się do odbudowy gospodarczej. Wyzwania związane z bezpieczeństwem w sektorze energetycznym chcemy uzupełnić tym, czego brakuje. Musimy wzmocnić konkurencyjność, a także wykazać się solidarnością i przyczyniać się do realizacji celów na rok 2020 rozwijając technologie zmniejszające emisje. A przy tym wszystkim trzeba działać zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego i zgodnie z zasadami konkurencyjności. Niezwykle ważne jest zaangażowanie państw członkowskich na każdym etapie. Europa środkowo-wschodnia nie ma wystarczającej ilości połączeń i potrzebuje ich bardzo pilnie i kolejne instrumenty będą musiały się tym zająć. Wszyscy obywatele UE muszą czuć się bezpieczni i to będzie szczególnie rekomendowane dla kolejnego komisarza ds. energii. Energooszczędność, wydajność energetyczna to silne czynniki napędzające gospodarkę i również na to należy zwrócić uwagę.