Integralność i przejrzystość rynku energii Polityka energetycznaIntegralność i przejrzystość rynku energii

J. Chatzimarkakis: Potrzebna jest harmonizacja sankcji – musi być taki sam skutek i egzekwowanie mechanizmów sankcyjnych. Kolejną ważną kwestią jest licencjonowanie – jak wyglądać będzie rejestracja i wydawanie licencji. Rejestracja w krajowym urzędzie rynku energii powinna być obowiązkowa. Trzeba także zastanowić się jak wyglądać będzie sytuacja Norwegii i Szwajcarii. Nie chcemy tworzyć sieci biur łącznikowych, a raczej kilka jednostek w kluczowych miejscach.

A. Gyurk: Pierwotna propozycja KE stanowi dobrą podstawę do prac. Konieczne jest traktowanie tego, jako lex specialis. Obieg danych w formie aktów delegowanych powinien być tak traktowany. Trzeba dążyć do efektywnej współpracy z krajami członkowskimi. Jeśli chodzi o zakres stosowania to idziemy w dwóch kierunkach, gdyż można by pomyśleć też o ropie naftowej i produktach pochodnych. Jednak jest to zupełnie inny rynek (inne regulacje i parametry). W kwestii CO2 trzeba mieć na uwadze pewne nadużycia, które mogą wystąpić na rynku handlu emisjami (nadużycia rejestracyjne, wyłudzenie podatku VAT). W tym przypadku potrzebne by było rozwiązanie „na miarę”. Zastrzeżenia pojawiają się również w kwestii jednolitego licencjonowania. Będzie to za pewne podstawą do utworzenia jednolitego rynku energii, jednak potrzebne jest rozwiązanie pośrednie i rejestracja wydaje się rozwiązaniem najbardziej odpowiednim.

C. Turmes: Rynek gazu i energii elektrycznej jest niezwykle istotnym rynkiem. Do końca jednak nie wiemy jak wygląda handel tymi surowcami. Należy zadbać, aby ACER otrzymywał pełne pakiety danych handlowych. 90% informacji w stosunkowo prosty sposób można przekazać, więc nie oznacza to znacznego zwiększenia nakładu na przesyłanie danych. Ważne jest, aby naświetlić transakcje OTC, gdyż wymykają się one spod kontroli i stanowią największe zagrożenie. Jeśli chodzi o licencje, to istnieją już licencje narodowe, może więc należałoby agencji ACER przekazać wystawianie tych licencji. Przewidywania mówią, iż niebawem powstaną regionalne rynki energii i należy to wziąć pod uwagę.

K. Szymański: Dokument ten nałoży poważne obowiązki na ważną część przemysłu. Najważniejsze kwestie to problem informacji poufnych – definicje muszą być jednoznaczne. Trzeba pracować nad odpowiedzialnością ACER w przypadku wycieku danych poufnych. Minimalne wymagania w kwestiach sankcji i procedur – nie wiadomo czy uda się nam uzyskać zgodę w tych jakże istotnych zagadnieniach. Oddziały lokalne agencji ACER nie wydają się być dobrym pomysłem – zamiast rozpraszać finansowanie, lepiej skupić się na jej centrali. Dobrym pomysłem jest objęcie rynku CO2 tym aktem.

R. Goebbels: Rozporządzenie to jest absolutnie niezbędne. Agencja ACER musi posiadać odpowiednie finanse. Handel CO2 powinien również zostać objęty zasadami remitu. W ramach UE powinna obowiązywać zasada równych szans wyjściowych i takich samych sankcji.

KE: Handel emisjami CO2 w dużej mierze powinien być obserwowany przez regulatorów finansowych. Agencja ACER również może być bacznym obserwatorem. Istnieją narodowe urzędy regulacji energii, od nich do ACER bezpośrednio powinny spływać odpowiednie dane i tu nie widać potrzeby tworzenia dodatkowych jednostek. Uwzględnienie rynku Szwajcarii będzie niewątpliwie trudne. Nie widać potrzeby tworzenia dodatkowych biur łącznikowych ACER i ponosić dodatkowych nakładów. Wystarczające będzie jedno przedstawicielstwo w Brukseli, a reszta może być regulowana drogą elektroniczną.