Rola polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej cz.ISprawozdawca: I. Enciu : Ważne jest zmniejszenie CO2, walka z ubóstwem, efektywność energetyczna. Fundusz Spójności powinien walczyć z różnicami w infrastrukturze w różnych rejonach w Europie. Infrastruktura jest rozwinięta bardzo nierównomiernie co powoduje niską konkurencyjność i wysokie koszty. Fundusze Strukturalne powinny być wykorzystywane jak najlepiej np. wspierając finansowo regiony, szczególnie w Europie Wschodniej, gdzie są braki w izolacji w budownictwie z okresu komunizmu i przez to są duże straty i koszty energii. Potrzebne są projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ważne są inicjatywy na poziomie regionalnym i lokalnym i wzajemna pomoc, wymienianie się doświadczeniami między różnymi regionami.

K. Karins : Dzięki Funduszowi Spójności poprawimy infrastrukturę w krajach w których jest ona bardzo zaniedbana. Instrument Connecting Europe powinien pomóc wyrównywać standard życia w Europie. Bardzo ważna jest spójność energetyczna. Należy uważać ponieważ może okazać się ze celów jest za dużo, a pieniędzy za mało.

C. Turmes: Trzeba zakończyć ubóstwo energetyczne. UE nie kontroluje cen gazu, czy ropy. Potrzebne jest w związku z tym inwestowanie w infrastrukturę i programy które będą zarządzać infrastrukturą, żeby ograniczyć ubóstwo energetyczne. Fundusze Strukturalne wydawane są na subsydia na konkretne inwestycje. Jedne kraje są bardzo zainteresowane tymi funduszami, a drugie mniej. Cześć środków z tych funduszy można by połączyć z innymi programami, np. EBOR, żeby zachęcić wszystkie kraje do działania.

S. A. Ticau: Fundusze Strukturalne nie są do końca właściwie wykorzystywane w kwestii efektywności energetycznej. Trzeba zachęcić państwa do lepszego wykorzystywania funduszy. Nie można się skupiać tylko na mieszkaniach. Dyrektywa nie dotyczy tylko ich. Trzeba poprawić zdolności administracyjne. Nie można patrzeć tylko na kwestie rozprzestrzeniania informacji, tego w tej chwili nie brakuje.

V. Prodi: Należy promować konserwacje terytoriów, które prowadziłyby do hamowania zmian klimatycznych. Potrzebne są do tego dyrektywy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na efektywność energetyczną. Trzeba wykorzystywać biomasę i energię odnawialną.

L. Kolarska-Bobińska: Ważna jest współpraca miedzy polityką energetyczną, a polityką spójności. Wynik tej współpracy musi być pozytywny, aby nasze cele były realizowane skuteczniej. W kwestii energetyki – cele związane z energią odnawialną to gromadzenie kapitału, lokalnych inwestycji, decentralizacja i tworzenie nowych miejsc pracy. Do tego potrzebne są lokalne sieci energetyczne. Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną niezmiernie ważna jest elastyczność zakładanych celów. Podczas zarządzania finansami Komisja i państwa członkowskie powinny pozostawić regionom swobodę wyboru co do preferowanych środków zwiększania efektywności energetycznej.

P. Rubig: Należy skoncentrować się na tych obszarach, gdzie możemy stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi. Niemniej trzeba im pozostawić swobodę w kreowaniu swojej kariery.