Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE cz.I polityka energetycznaSprawozdawca A. Correia de Campos: Konieczne są działania na szczeblu unijnym w zakresie energii. Polityka energetyczna zobowiązuje nas do większego niż aktualnie otwarcia rynku. Trzy najważniejsze tematy to bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i redukcja kosztów. Trzeba opracować jednolite stanowisko i promować lepszą współpracę pomiędzy operatorami sieci. Ostateczne uprawnienia decyzyjne zostały przypisane KE. Trzeba zagwarantować przejrzysty charakter procedur decyzyjnych. Należy zmniejszyć możliwość jednostronnego sprzeciwienia się państw członkowskich decyzji KE. Zachęca się do wymiany najlepszych praktyk. Zostaną wstrzymane finansowania projektów w krajach, w których tego typu projekty były już realizowane. Konieczne jest zachęcanie do realizacji nowych inwestycji, których celem jest osiągnięcie wzajemnych połączeń oraz zobligowanie realizujących projekty do zakończenia ich na czas. Nowością jest propozycja koordynowania systemu, którego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci tak, aby można było działać w momencie wyłączenia któregoś ze źródeł energii. Trzeba zaplanować optymalizację wykorzystania sieci. Brakuje jednak dobrej woli ze strony państw członkowskich przez co realizacja projektów w państwach członkowskich przebiega bardzo wolno. PE musi mieć jednolite stanowisko i bronić propozycji Komisji Europejskiej gdyż jej celem jest stworzenie jednolitego rynku energii dla całej UE.

A. Saudargas: Propozycja sprawozdania jest dobra. Popieram stanowisko sprawozdawcy. Trzeba wzmocnić stanowisko wspólnoty w tym rozporządzeniu. Nie ma problemu natury strategicznej, tylko ze szczegółami np. określanie i identyfikacja projektów. W rozporządzeniu mamy procedurę wyboru projektów, ale nie ma rankingu projektów, które zostały już wybrane. Procedura musi być jasna i przejrzysta. Ważne są cele w zakresie zmian klimatycznych. Należy stworzyć definicję grup regionalnych. Chodzi o szerszy udział producentów i użytkowników tak, aby proces stał się bardziej przejrzysty. Do tego konieczne są konsultacje.

A. Valean: Connecting Europe jest dla wszystkich sektorów instrumentem rewolucyjnym  w zakresie procedur i finansowania. W sektorach takich jak energetyka i telekomunikacja nie należy wtrącać się w warunki konkurencji pomiędzy finansowaniem publicznym  i prywatnym. Trzeba zagwarantować kluczowe kryteria w zakresie oceny projektów  tj. unikanie zakłóceń na rynku i dbanie o projekty o największych szansach rozwoju oraz wzmacniać istniejącą infrastrukturę. Jednym z tematów naszej debaty jest proces selekcji w grupach regionalnych. Niezbędna jest większa przejrzystość. Użytkownicy powinni też odgrywać większą rolę w grupach regionalnych. Nie jest jasne jak będą podejmowane decyzje w ramach tych grup. Potrzeba okresu przejściowego dla projektów. Najważniejsze są dywersyfikacja i bezpieczeństwo dostaw. Trzeba zwrócić większą uwagę na terminale LMG i kwestie magazynowania energii.